RODO Polityka przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. Łuczak & Żarnecki z siedzibą w m. Szulec 20, 62-860 Opatówek Nip 968-085-02-73, Regon 251611999 (dalej jako Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.), informuje o sposobie i celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe (dalej jako „dane”), a także o przysługujących Państwu prawach związanych z ochroną danych.

1. Podmiot odpowiedzialny za przetwarzanie danych oraz danych do kontaktu.

Administratorem Państwa danych jest Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. Łuczak & Żarnecki z siedzibą w m. Szulec 20, 62-860 Opatówek Nip 968-085-02-73, Regon 251611999 (dalej jako Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.), z którą można się skontaktować:

a) pisemnie – kierując korespondencję na adres siedziby firmy
b) telefonicznie – pod numerem telefonu: +48 62 761 89 66
c) pocztą elektroniczną – adres e- mail: biuro@avenasc.pl

2. Pojęcia RODO.

Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Administratorem Państwa danych jest Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. – dane jak wyżej.

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią.

Organ nadzorczy – oznacza niezależny organ publiczny ustanowiony przez państwo członkowskie w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych. Organem nadzorczym będzie/jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – oznacza okazanie woli osoby, której dane dotyczą, którego treścią jest przyzwolenie na przetwarzanie danych osobowych. Udzielenie zgody powinno być dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Jeżeli jesteście Państwo klientami Spółki, którzy kupują środki żywienia zwierząt to ze względu na specyfikę działalności Spółki w przeważającej mierze Państwa dane, przetwarzane są nie w oparciu o zgodę, lecz ze względu na fakt, że jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Państwa danych.

Będziemy przetwarzać Państwa dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami prawaw zakresie ochrony danych. Konieczność taka powstała w związku z tym, że:
a) ich przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania Umowy oraz działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
b) wykonujemy obowiązki prawne (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
c) możemy być zobowiązani do wykonywania zadań służących interesowi publicznemu (art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
Dane są przetwarzane w celu realizacji czynności, zawarcia lub wykonania umowy, w związku, z którymi zostały przekazane do Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. na przykład w celu realizacji umowy współpracy w zakresie sprzedaży pasz lub innej umowy handlowej, w zależności od okoliczności. Dane są przetwarzane w celu wykonywania przez Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. działalności w ramach realizacji umów zawartych z klientami w tym w związku ze składaniem zamówień i dostosowaniem dostawy do potrzeb klienta, rozpatrywaniem roszczeń z tytułu rękojmi za wady, gwarancji, roszczeń odszkodowawczych, zabezpieczeniem należności, badaniem Państwa wiarygodności finansowej, analizy ryzyka udzielania kredytu kupieckiego, weryfikowaniem tożsamości Państwa i pełnomocników Państwa reprezentujących, monitorowaniem płatności wykonywaniem obowiązków podatkowych lub w celu realizacji działań wykonywanych na życzenie klienta przed lub w związku z zawarciem umowy.
Jak każda spółka cywilna podlegamy szeregowi zobowiązań prawnych wynikających z przepisów prawa ponadto możemy być zobowiązani do realizacji zadań w interesie publicznym, w szczególności do celów obejmujących przeciwdziałanie przestępstwom. W razie konieczności będziemy przetwarzać Państwa dane w celu realizacji wymogów nakładanych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Przetwarzamy dane, jeśli zajdzie taka potrzeba, do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) np. wtedy, gdy przetwarzamy dane osób działających na rzecz kontrahentów, gdy działamy na rzecz zapobiegania przestępstwom na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego, bezpieczeństwa informatycznego Spółki, dochodzenia roszczeń, do wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, przygotowania statystyk. Możemy też przetwarzać dane na podstawie Państwa zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO), udzielonej w określonych celach np. przesyłanie danych w celu marketingowym. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przez Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. danych:
a) do czasu wycofania zgody lub
b) w okolicznościach, w których Spółka przetwarza dane w oparciu o inną podstawę niż Państwa zgoda.

4. Przekazywanie danych innym podmiotom/odbiorcom.

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom w celu wykonania umowy z Państwem, w celu wykonania ciążącego na Centrum Rolniczym „AVENA” s.c. obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej. Podmiotami takimi mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy i inni pełnomocnicy Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. , organy państwowe i samorządowe, sądy powszechne i administracyjne, Sąd Najwyższy, komornicy, banki, urzędy skarbowe, instytucje prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, towarzystwa ubezpieczeń oraz inne instytucje upoważnione do odbioru Państwa danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane są przekazywane również podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. i osobom działającym z ich upoważnienia, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia danych z Centrum Rolniczym „AVENA” s.c. na zasadach uzgodnionych z Centrum Rolniczym „AVENA” s.c. , pod warunkiem zachowania tajemnic określonych w przepisach prawa. Do podmiotów realizujących zadania w imieniu i na rzecz Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. zaliczają się podmioty świadczące usługi w szczególności z zakresu działalności związanej z wykonywaniem umów agencyjnych i umów podobnego rodzaju związanych ze sprzedażą środków żywienia zwierząt w szczególności pasz ewentualnie innych umów w zakresie działalności spółki, wykonywaniem usług transportowych w szczególności związanych z odbiorem towaru do produkcji środków żywienia zwierząt w szczególności pasz oraz dostawą towaru w szczególności środków żywienia zwierząt w szczególności pasz, usług kurierskich, usług związanych z produkcją pasz wykonywanych przez osoby trzecie na terenie firmy Centrum Rolnicze „AVENA” s.c., usług bankowych, obsługi informatycznej, windykacyjnej, prawnej, pośrednictwa, usług marketingowych, usług ochrony mienia.

5. Okres przechowywania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
a) obowiązywania umowy zawartej ze Spółką a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) w zakresie wypełniania zobowiązań w związku z obowiązkiem prawnym Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa do czasu wypełnienia wszystkich zobowiązań Spółki,
c) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Spółkę w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
d) z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
w zakresie przetwarzania realizowanego wyłącznie w oparciu o zgodę- do czasu niezwłocznego usunięcia danych, w oparciu o Państwa żądanie,
e) do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Spółki stanowiących podstawę przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania chyba, ze występują uzasadnione prawnie podstawy dalszego przetwarzania.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w niniejszym dokumencie.

6. Państwa prawa:

a) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
b) prawo dostępu do danych osobowych,
c) prawo do sprostowania danych osobowych,
d) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
e) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
f) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
g) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa dotyczące ochrony danych osobowych.

Celem RODO jest zapewnienie każdej osobie możliwości ochrony jej praw i wolności oraz zapewnienie kontroli nad przetwarzaniem należących do niej danych.  W tym celu mogą Państwo skorzystać ze swoich praw:
prawo do wycofania zgody – osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Spółka będzie przetwarzała dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody:
– pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki;
– pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl, po uprzednim podaniu w spółce swojego adresu e-mail;
– osobiście w siedzibie spółki składając pisemne oświadczenie.

prawo dostępu do danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo do otrzymania informacji m.in. jakie dane przetwarza Spółka, w jakich celach są one przetwarzane; Mogą Państwo zwrócić się do Spółki z odpowiednim zapytaniem:
– pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki
– pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl po uprzednim podaniu w spółce swojego adresu e-mail
– osobiście w siedzibie spółki składając zapytanie- wniosek o otrzymanie informacji, czy Spółka przetwarza Państwa dane osobowe.

prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) – osoba, której dane dotyczą może wskazać zakres i okoliczności uzasadniające wnioskowane usunięcie danych  np. dane nie są już niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a nie występują podstawy prawne do  dalszego przetwarzania danych, dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Spółce. Wniosek o przeniesienie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą:
– pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki
– pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl po uprzednim podaniu w spółce swojego adresu e-mail
– osobiście w siedzibie spółki składając pisemny wniosek

prawo do ograniczenia przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą wskazuje, że wystąpiły przesłanki określone w art. 18 RODO dla ograniczenia przetwarzania jej danych np. nie są już potrzebne pewne dane, nie występują przesłanki do dalszego ich przetwarzania. Wniosek o ograniczenie danych może złożyć osoba, której dane dotyczą:
– pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki
– pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl po uprzednim podaniu w spółce swojego adresu e-mail
– osobiście w siedzibie spółki składając pisemny wniosek

prawo do sprostowania danych – w każdym momencie, gdy zajdzie taka potrzeba osoba, której dane dotyczą informuje Spółce o zmianie swoich danych osobowych:
– pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki
– pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl po uprzednim podaniu w spółce swojego adresu e-mail
– osobiście w siedzibie spółki składając pisemny wniosek
W każdym momencie możecie Państwo wystąpić o sprostowanie nieprawidłowych, czy uzupełnienie niekompletnych danych osobowych.

prawo sprzeciwu – w każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych związanych z państwa szczególną informacją, gdy Spółka przetwarza dane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art.21 ust 1 RODO) a także sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych (art. 21 ust 2 RODO).
pisemnie, kierując korespondencję pod w.w. adres spółki
pod adresem e- mail: biuro@avenasc.pl iu w spółce swojego adresu e-mail
osobiście w siedzibie spółki składając pisemny sprzeciw

7. Termin udzielenia informacji.

W miarę możliwości organizacyjnych niezwłocznie a najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku – Spółka udziela osobie, której dane dotyczą, informacji o działaniach podjętych w związku z realizacją ww. praw. W razie potrzeby termin ten może zostać przedłużony do trzech miesięcy z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę innych wniosków. Spółka dołoży należytej staranności ażeby w/w terminu nie przedłużać.

8. Obowiązek dostarczenia danych.

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa danych jest warunkiem wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest konieczne do wykonania wnioskowanych czynności lub zawarcia i realizacji umowy ze Spółką. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jesteśmy zobowiązani do zebrania i przechowania, przetwarzania Państwa danych wskazanych w poszczególnych przepisach. W celu wykonania obowiązków nałożonych przez przepisy konieczne jest dostarczenia nam niezbędnych informacji lub dokumentacji oraz niezwłocznego powiadomienia nas o wszelkich zmianach. Jeśli Państwo nie dostarczą Spółce niezbędnych informacji lub dokumentów, Spółka nie będzie mogła przeprowadzić wnioskowanych czynności lub zawrzeć i realizować umów oraz prowadzić obsługi.

9. Bezpieczeństwo danych.

Spółka przetwarza Państwa dane z wykorzystaniem środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa tych danych. Spółka posiada odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania Państwa danych osobowych, w szczególności zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, utratą oraz zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Osoby zatrudnione oraz osoby upoważnione przez Spółkę są obowiązane zachować tajemnicę obejmującą wszystkie informacje Państwa dotyczące w tym również uzyskane na etapie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy oraz w trakcie jej rozwiązania. Pracownicy zostali przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych i będą cyklicznie przechodzić szkolenia w celu poszerzenia kompetencji z zakresu RODO.