RODO Monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) – dalej jako „ADO” informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych (ADO) jest Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. Łuczak&Żarnecki z siedzibą w m. Szulec 20, 62-860 Opatówek Nip 968-085-02-73, Regon 251611999 (dalej jako Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.).

2. Z ADO można skontaktować się: telefonicznie pod nr: +48 62 761 89 66, w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: biuro@avenasc.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

3. Przetwarzanie danych za pomocą monitoringu wizyjnego odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie hurtowni, zabezpieczenia hurtowni w Szulcu, a także obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO.

4. Monitoring wizyjny obejmuje: wejścia do budynków, ciągi komunikacyjne wewnętrzne, część ciągów komunikacyjnych zewnętrznych, wjazdy na teren hurtowni, parkingi i place manewrowe, strefy załadunku i rozładunku, hale produkcyjne, hale magazynowe.

5. Dane osobowe w postaci wizerunku oraz tablic rejestracyjnych pojazdów są rejestrowane przez kamery nagrywające obraz w sposób ciągły. Kamery nie rejestrują dźwięku.

6. Czas przechowywania uzależniony jest od ilości zdarzeń i pojemności dysku rejestratora. Po skończeniu się miejsca na dysku dane zostają automatycznie nadpisywane. Dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż trzy miesiące a w razie naruszenia prawa do czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa także firmom świadczącym usługi ochrony mienia. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do ADO.

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

9. Każdemu, kogo dane dotyczą przysługuje prawo:
– żądania dostępu do danych osobowych w postaci nagrań na podstawie art. 15 RODO;
– ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO;
– usunięcia nagrań po ustaniu okresu czasu niezbędnego do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
– sprzeciwu wobec przetwarzania;
– do wniesienia skargi do Prezes UODO.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ADO w sposób wskazany powyżej.

10. Dane z monitoringu nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

11. Podanie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne. Brak udostępnienia danych będzie uniemożliwiał przebywanie na terenie hurtowni objętym monitoringiem.
Na terenie hurtowni znajdują się oznaczenia wskazujące, że obiekt jest monitorowany.