RODO Klauzula informacyjna

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych w myśl rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako ,,RODO”) jest Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. Łuczak & Żarnecki z siedzibą w m. Szulec 20, 62-860 Opatówek Nip 968-085-02-73, Regon 251611999 (dalej jako Centrum Rolnicze „AVENA” s.c.).

2. Jak można się z nami skontaktować?

Z Centrum Rolniczym „AVENA” s.c. można skontaktować się: telefonicznie pod nr: +48 62 761 89 66, w drodze korespondencji elektronicznej e-mail: biuro@avenasc.pl lub pisemnie na adres siedziby firmy.

3. Jaki rodzaj Państwa danych osobowych przetwarzamy?

Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. przetwarza dane tj. : imię, nazwisko, adres zamieszkania i/lub numer PESEL, nr i serię dowodu osobistego, Nip, Regon oraz dane kontaktowe tj. numer telefonu i adres e-mail, a w przypadku cudzoziemca nr paszportu lub karty pobytu. Państwa dane zostały podane w związku z zakupem od Centrum Rolnicze „AVENA” s.c., lub podczas kontaktu z pracownikami firmy.

4. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych?

Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. przetwarza Państwa dane osobowe w celu:
a) przyjęcia i realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz prawnie uzasadniony interes);
b) wystawiania faktur i przyjmowania płatności (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO – przetwarzanie w celu wykonania umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego);
c) windykacji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
obsługi reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego);
d) gromadzenia, przechowywania i udostępniania danych odpowiednim organom (art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO – wypełnienie obowiązku prawnego oraz prawnie uzasadniony interes);
e) realizacji próśb klienta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes);
f) przedstawienia propozycji zawarcia umowy, marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit f RODO – prawnie uzasadniony interes);
g) kontaktu telefonicznego/mailowego/listownego w celu informacji o etapie realizacji zamówienia, organizowanych szkoleniach, targach, zmianach cen (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes).

5. Kto może zapoznawać się z Państwa danymi osobowymi?

Odbiorcami danych osobowych są pracownicy Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. Ponadto na podstawie odpowiednich umów, dane te, mogą zostać przekazane podmiotom współpracującym z Centrum Rolniczym „AVENA” s.c. przy realizacji świadczeń, wynikających z umowy oraz uzasadnionego interesu. Przekazywanie powyższym podmiotom danych osobowych dokonywane jest wyłącznie w celach określonych w pkt. 4 powyżej. Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. może przekazać dane odpowiednim organom publicznym uprawnionym.

6. Przez jaki czas przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane przechowujemy przez okres:
obowiązywania umowy zawartej ze spółką, a po jej zakończeniu, w związku z z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
niezbędny do dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

7. W jaki sposób chronimy Państwa dane osobowe?

Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. zapewnia, że stosuje odpowiednie warunki techniczne i organizacyjne, służące zapewnieniu bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych przed ich wyjawieniem. W tym celu wprowadzone zostały odpowiednie procedury oraz dokumentacja, a także zabezpieczenia systemów teleinformatycznych.

8. Jakie mają Państwa uprawnienia w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych?

Osoby, których dane osobowe są przetwarzane przez Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. uprawnione są do domagania się od Centrum Rolniczego „AVENA” s.c. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych. Ponadto osoby te uprawnione do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych lub ich usunięcie uniemożliwiało będzie zawarcie umowy.

10. Informacje dodatkowe.

Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. nie dokonuje profilowania w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, ani nie przetwarza danych osobowych w sposób automatyczny i wpływający na Twoje prawa.
Centrum Rolnicze „AVENA” s.c. nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.